Chadwick Goree - Member # 200544 - Squadron: FL - 78 - Valparaiso