Ryan Thornton - Member # 312426 - Squadron: FL - 78 - Valparaiso